SARS-CoV-2

Organizacja zajęć opiekuńczych od 11 maja 2020 do zakończenia obowiązywania ograniczeń wynikających ze stanu epidemii SARS COVID-19 – informacja nr 2 z dnia 5 maja 2020 r.

Informacja nr 2
Stowarzyszenie „Życzliwa Dłoń”
Centrum Rozwoju Dzieci i Młodzieży Przedszkole „Pliszka”
z dnia 5 maja 2020 r.

w sprawie obowiązujących podczas zajęć opiekuńczych organizowanych w Centrum Rozwoju Dzieci i Młodzieży Przedszkolu Pliszka w Niepołomicach na czas od 11 maja 2020 do zakończenia obowiązywania ograniczeń wynikających ze stanu epidemii SARS COVID-19

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 493 ze zm.)
 • Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

§1

 1. Organizacja opieki.
  1. Centrum Rozwoju Dzieci i Młodzieży Przedszkole Pliszka organizuje opiekę dla dzieci od dnia 11 maja 2020 roku.
  2. W związku z brakiem możliwości funkcjonowania Przedszkola dla wszystkich dzieci w pierwszej kolejności z przedszkola powinny skorzystać te dzieci, których obydwoje rodzice pracują lub rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.
  3. Ze względów organizacyjnych nowe dzieci mogą być zgłoszone najpóźniej dwa dni przed dniem przyjścia do przedszkola. Zgłoszenia należy dokonać telefonicznie u dyrektora przedszkola.
  4. Opiekunami mogą być wyłącznie osoby zdrowe, bez widocznych objawów choroby zakaźnej.
  5. Liczebność grupy przedszkolnej nie może przekraczać 1 osoby na 4 m2 powierzchni sali przedszkolnej, włącznie z opiekunem.
  6. Godziny pracy nauczycieli w grupie są uzależnione od potrzeb rodziców, nie mogą jednak być inne niż 7.00-16.30.
  7. Opieka obejmuje wyłącznie dzieci zdrowe, bez widocznych objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, z rodzin nieobjętych kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych (na podstawie oświadczenia Rodzica ).
  8. Dzieci, przy wejściu do przedszkola maja mierzoną temperaturę, gdy nie przekracza ona 37°C dziecko przyjmowane jest do przedszkola.
  9. Dzieci są wpuszczane do budynku przedszkola pojedynczo. Do szatni doprowadza i z szatni odprowadza je pracownik przedszkola.
  10. Rodzice nie mogą przebywać na terenie budynku przedszkola.
  11. Dzieci do przedszkola przyprowadzają i odbierają wyłącznie osoby zdrowe.
  12. Zakazuje się bezwzględnie przynoszenia do przedszkola przez dzieci zabawek i żywności.
  13. Dzieci oraz opiekunowie zwolnieni są z obowiązku noszenia osłony nosa i ust na terenie budynku przedszkola.
  14. Pracownicy przedszkola zachowują minimum 1,5 m dystansu między sobą.
  15. Opiekun jest zobowiązany do zakładania środków indywidualnej ochrony (rękawiczki jednorazowe, maseczki, fartuch, przyłbica – stosownie do potrzeb) podczas pomocy dzieciom w zabiegach higienicznych.
  16. Sale przedszkolne są wietrzone raz na godzinę.
  17. Dzieci i opiekunowie myją ręce: po wejściu do sali przedszkolnej, po skorzystaniu z toalety, przed posiłkami i w razie potrzeby, zgodnie z instrukcją i zaleceniami GIS.
 2. Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń w przedszkolu.
  1. Pomieszczenia w przedszkolu są sprzątane codziennie, zgodnie z obowiązującymi procedurami.
  2. Toalety są dezynfekowane na bieżąco.
  3. Dodatkowo min. dwa razy dziennie powierzchnie dotykowe w budynku (kontakty, kurki, klamki, blaty, oparcia) są przecierane przy użyciu płynu dezynfekcyjnego. Dezynfekcja odbywa się pod nieobecność dzieci, a po niej następuje wietrzenie pomieszczeń.
  4. Z sali usunięte zostają wszystkie przedmioty, których dezynfekcja nie jest możliwa.
 3. Organizacja żywienia.
  1. Dostawca posiłków nie wchodzi do budynku przedszkola. Przekazanie posiłków następuje przed wejściem do budynku.
  2. Naczynia i sztućce są myte, a później wyparzane  przy użyciu detergentu.
  3. Stoliki, blaty i inne powierzchnie dotykowe są dezynfekowane każdorazowo po posiłku.
  4. Pracownik przygotowujący posiłki zachowuje dystans 2 m wobec dzieci.
 4. Procedura postępowania na wypadek zakażenia
  1. Dziecko, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia wirusem COVID-19 (duszności, kaszel, gorączkę):
   1. pomoc nauczyciela/nauczyciel bezzwłocznie odizolowuje do tzw. IZOLATORIUM – sala do zajęć indywidualnych
   2. pomoc nauczyciela/nauczyciel bezzwłocznie zabezpiecza się w: przyłbicę, kombinezon ochronny, rękawiczki.
   3. pomoc nauczyciela/nauczyciel pozostaje z dzieckiem utrzymując min. 2 m odległości.
   4. pomoc nauczyciela/nauczyciel telefonicznie zawiadamia dyrektora o zaistniałej sytuacji.
   5. dyrektor zawiadamia stację sanitarno – epidemiologiczną w razie złego stanu dziecka dzwoni na 999 lub 112. 
   6. dyrektor bezzwłocznie zawiadamia rodziców o zaistniałej sytuacji.
  2. Pracownik, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia wirusem COVIDi-19 (duszności, kaszel, gorączkę):
   1. Zgłasza fakt dyrektorowi i bezzwłocznie udaje się do wyznaczonego pomieszczenia: pokój nauczycielski lub gabinetu logopedy.
   2. Dyrektor kieruje do pomocy osobę, która przystępując do działań zabezpiecza się  w przyłbicę, kombinezon ochronny  i rękawiczki. Dyrektor bezzwłocznie zawiadamia odpowiednie służy, które podejmują dalsze kroki bezpieczeństwa.
   3. Dyrektor bezzwłocznie zawiadamia rodziców o zaistniałej sytuacji.
 5. Załączniki do Informacji

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 6 maja 2020 roku.

Dorota Mazur

Skip to content