Placówka Wsparcia Dziennego „Planeta Marzeń” w Grzegorzowicach Wielkich

Dzięki środkom finansowym przekazywanym przez Gminę Iwanowice w Grzegorzowicach Wielkich działa Placówka Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży – Planeta Marzeń.

Placówka prowadzi swoje działania skierowane dla maksymalnie 15 podopiecznych. Jej głównym celem jest opieka, wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży, a także niesienie pomocy rodzicom i opiekunom poprzez udzielanie pomocy w nauce, organizowanie czasu wolnego, a także rozwijanie zdolności i zainteresowań. Dzięki zróżnicowanemu programowi kulturalno-edukacyjnemu, sportowemu i plastycznemu podopieczni placówki nabywają umiejętności integrowania się z rówieśnikami, aktywnego spędzania czasu wolnego oraz rozwijania swoich pasji i umiejętności. Dzięki zajęciom charakterze socjoterapeutycznym dzieci zdobywają wiedzę, jak radzić sobie w sytuacjach trudnych, konfliktowych, zagrażających ich bezpieczeństwu a także, jak należy panować nad swoimi emocjami, agresją i złością.

Działalność placówki przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży – mieszkańców gminy Iwanowice w przedziale wiekowym od 4-16 lat.

Kadra

  • Płatek Małgorzata – kierownik placówki, pedagog

Plan dnia

Przez 4 godziny pięć dni w podopieczni Placówki korzystają z zajęć: od poniedziałku do piątku przez 2 godziny – zajęcia wyrównawcze z elementami kompensacji z przedmiotów sprawiających problemy w nauce.
Po tych zajęciach następuje przerwa na posiłek i w zależności od dnia w:

  • poniedziałki – zajęcia o charakterze socjoterapeutycznym, organizacja czasu wolnego
  • wtorki – zajęcia świetlicowe, zajęcia integrujące grupę, nauka racjonalnego spędzania czasu wolnego
  • środy – zajęcia relaksacyjne, zajęcia profilaktyczne
  • czwartki – zajęcia grupowe, gry i zabawy ruchowe, zajęcia, artystyczno – plastyczne
  • piątki – zajęcia o charakterze socjoterapeutycznym, zajęcia kulinarne

Godziny otwarcia Placówki będą dostosowane do pracy placówek oświatowych; przerw świątecznych, wakacyjnych oraz ferii w taki sposób, aby wyjść naprzeciw potrzebom rodziców oraz zapewnić opiekę i wsparcie możliwie największej liczbie podopiecznych.

Wychowawcy prowadzą zajęcia o charakterze socjoterapeutycznym (z elementami socjoterapii) w kierunku zapobiegania agresji, radzenia sobie z własnymi emocjami, poprawy komunikacji dziecko – dziecko, dziecko – nauczyciel, dziecko – rodzic. Działania nastawione są również na profilaktykę uzależnień, zdobywanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, mówienia „nie”, zdobywania wiary we własne siły, wzmocnienia poczucia własnej wartości. Podczas zajęć relaksacyjnych uczniowie poznają proste ćwiczenia odprężające, rozluźniające, zapobiegające lub zmniejszające stres, zwiększające wydajność umysłową. Przyczynią się też do obniżenia nadmiernej pobudliwości i agresji wśród uczniów.

Skip to content