SARS-CoV-2

Czasowe zawieszenie zajęć w Centrum Rozwoju Dzieci i Młodzieży Przedszkolu „Pliszka” w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – informacja nr 1 z dnia 5 maja 2020 r.

Informacja nr 1
Stowarzyszenie „Życzliwa Dłoń”
Centrum Rozwoju Dzieci i Młodzieży Przedszkole „Pliszka”
z dnia 5 maja 2020 r.

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Centrum Rozwoju Dzieci i Młodzieży Przedszkolu „Pliszka” w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 z późn. zm.), § 4b pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410), § 14 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań
w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej przedszkola „Pliszka” w okresie od dnia 6 maja 2020 r. do dnia 8 maja 2020 r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, zadania Centrum Rozwoju Dzieci i Młodzieży Przedszkola „Pliszka” są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

§ 2.

Informacja zamieszczona jest na stronie internetowej stowarzyszenia oraz na tablicy ogłoszeń przedszkola „Pliszka”.

Dorota Mazur

Skip to content