Placówka Wsparcia Dziennego „Jaskółka” w Szarowie

W ramach zadania publicznego finansowanego ze środków Powiatu Wielickiego prowadzona jest Placówka Wsparcia Dziennego „Jaskółka” w Szarowie o zasięgu ponadgminnym w formie świetlicy dla 30 dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 16 roku życia.

Świetlica prowadzona jest w odpowiednio dostosowanych i wyposażonych pomieszczeniach budynku Wiejskiego Domu Kultury w Szarowie, od poniedziałku do piątku w godzinach od 12:30 do 16:30. Jej głównym celem jest wspieranie rodziny w wychowaniu dzieci poprzez oddziaływania opiekuńcze, wychowawcze i edukacyjne.

W czasie pobytu w placówce dzieciom zostaje zapewniony posiłek. Otrzymują pomoc w nauce i odrabianiu zadań domowych. Mają także możliwość wzięcia udziału w rozmaitych zajęciach o charakterze socjoterapeutycznym, artystyczno-plastycznym, relaksacyjnym, ruchowym, uczestniczą w wycieczkach i imprezach kulturalnych. Zatrudniony psycholog prowadzi zajęcia indywidualne i grupowe, jest również dostępny dla rodziców podopiecznych służąc radą bądź wsparciem.

Placówka stwarza wychowankom warunki do wszechstronnego rozwoju. Uwzględnia ich indywidualne potrzeby i możliwości. Szczególnie ważne jest dla nas rozwijanie aktywności i zainteresowań dzieci, wspieranie ich zachowań prozdrowotnych i sprawności fizycznej, rozwijanie umiejętności społecznych i interpersonalnych, nauka wyrażania emocji i wyrażania siebie, współpraca z rodzicami i instytucjami ich wspierającymi.

Plan dnia

Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 12:30 do 16:30

 • 12:30 – 14:30 – Zajęcia wyrównawcze z elementami kompensacji z przedmiotów sprawiających problemy
 • 14:30 – 15:00 – Wspólny posiłek
 • 15:00 – 16:30:
  • poniedziałek – gry i zabawy logiczne, twórcze, grupowe
  • wtorek – zajęcia indywidualne z psychologiem, zajęcia o charakterze socjoterapeutycznym i profilaktycznym
  • środa – zajęcia indywidualne z psychologiem, zajęcia świetlicowe, zabawy ruchowe, integrujące grupę
  • czwartek – zajęcia artystyczno – plastyczne
  • piątek – zajęcia świetlicowe, zabawy integrujące grupę, zajęcia relaksacyjne
Skip to content