Zajęcia rehabilitacyjne prowadzone na terenie gmin Kłaj i Niepołomice

Stowarzyszenie „Życzliwa Dłoń” w ramach konkursu 1/2018 pn. „Szansa-Rozwój-Niezależność” finansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych PFRON realizuje projekt pod tytułem: Rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Placówkach Stowarzyszenia „Życzliwa Dłoń”. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest posiadanie przez dziecko/beneficjenta orzeczenia o niepełnosprawności. Zajęcia mają charakter nieodpłatny i odbywają się indywidualnie oraz grupowo.

Kadra

Całość oddziaływań objęta jest przez zespół wysoko wykwalifikowanych specjalistów, w skład którego wchodzą m.in.: fizjoterapeuci, terapeuci integracji sensorycznej, logopedzi, psycholodzy, pedagodzy, oligofrenopedagodzy, terapeuci zajęciowi, nauczyciele:

 • Anna Urych – logopeda
 • Bożena Bąk – terapeuta zajęciowy
 • Bożena Korecka – logopeda, neurologopeda
 • Danuta Burza – oligofrenopedagog, pedagog
 • Dorota Chudecka – anglista
 • Dorota Mazur – dyrektor administracyjny, oligofrenopedagog, pedagog
 • Edyta Krzeczowska – oligofrenopedagog, pedagog, specjalista
 • Edyta Kurzak – terapeuta SI
 • Ewelina Śliwa – osoba prowadząca zajęcia logorytmiczne
 • Gabriela Koszler – pedagog
 • Hanna Świerczewska – psycholog
 • Janina Malinowska – oligofrenopedagog, pedagog
 • Joanna Ławniczek – logopeda, terapeuta SI
 • Joanna Samek – pedagog
 • Joanna Stala – pedagog, specjalista
 • Kamilla Gryll – pedagog
 • Karolina Kuś – rehabilitant, terapeuta SI
 • Lucyna Kamińska – logopeda, terapeuta EEGBiofeedback
 • Magdalena Baster – terapeuta SI
 • Małgorzata Denes-Kowalewska – oligofrenopedagog, pedagog
 • Małgorzata Kafel – rehabilitant
 • Monika Biernat – pomoc nauczyciela
 • Piotr Szuma – fizjoterapeuta, rehabilitant
 • Tomasz Nosal – osoba prowadząca Warsztaty Taneczne, terapeuta SI

Zajęcia

Zajęcia prowadzone są według planu ustalonego wcześniej przez kierownika placówki w porozumieniu z kierownikiem projektu oraz prowadzącymi specjalistami. Godziny realizacji form wsparcia dostosowane są do potrzeb i możliwości beneficjentów oraz ich opiekunów.

Nasze placówki funkcjonują 6 dni w tygodniu od poniedziałku do soboty, przez 12 miesięcy.

W ramach projektu realizowanego na terenie gmin Kłaj oraz Niepołomice prowadzona jest specjalistyczna rehabilitacja społeczna dzieci i młodzieży niepełnosprawnej obejmująca 17 form wsparcia.

Arteterapia

Arteterapia to inaczej terapia przez sztukę. Jest to rodzaj psychoterapii, która wykorzystuje różne dziedziny artystyczne. W czasie zajęć stosowane są różne techniki i metody pracy jak np.: terapia zajęciowa, terapia plastyczna, teatroterapia, choreoterapia itd.

Głównym celem arteterapii jest diagnoza potrzeb emocjonalnych, poznawczo–rozwojowych i możliwości manualnych, podniesienie zdolności percepcyjno–poznawczych, emocjonalno–społecznych, uzewnętrznianie przeżyć i doznań, socjalizacja i usprawnianie możliwości ruchowych. Terapia przez sztukę prowadzi do relaksacji, pozwala na odreagowanie wewnętrznych napięć, niepowodzeń, frustracji i agresji.

Biofeedback

Trening o nazwie biofeedback to trening, który usprawnia pracę mózgu, poprawia pamięć i motorykę ciała, a przede wszystkim zwiększa koncentrację uwagi, polepsza samopoczucie i wiarę we własne możliwości.

Biofeedback to metoda treningowa wykorzystująca wysoko specjalistyczną aparaturę, za pomocą której umożliwia się osobie trenowanej wpływ na własne reakcje organizmu – takie, które przebiegają w sposób nieświadomy, np.: oddychanie, napięcie mięśniowe, ciśnienie krwi, temperatura i przewodnictwo elektryczne skóry. Dzięki temu osoba ta może m.in. nauczyć się panować nad stresem lub rozwinąć możliwości swojego umysłu. Jest to możliwe dzięki otrzymywanej informacji zwrotnej widocznej na ekranie komputera.

Pedagogiczna terapia grupowa z elementami relaksacji

Celem pedagogicznej terapii grupowej jest stymulowanie ogólnego rozwoju dzieci i młodzieży. Zadaniem terapii jest również łagodzenie zaburzeń emocjonalnych, będących efektem niepowodzeń szkolnych oraz utraconej w skutek tych niepowodzeń motywacji do nauki, a także obniżonej samooceny.

Zajęcia te ułatwiają dzieciom poznanie siebie, przełamywanie barier, nawiązanie kontaktu z rówieśnikami, współdziałanie w grupie i w społeczeństwie.

Pedagogiczna terapia indywidualna

Celem zajęć terapeutycznych jest wspomaganie dziecka w zaburzonych sferach funkcjonowania, podniesienie własnej samooceny, lepsze funkcjonowanie w społeczeństwie, przełamywanie lęków i barier oraz eliminacja lub minimalizowanie problemów takich jak np.: zaburzenia percepcji wzrokowej, słuchowej, zaburzenia procesów emocjonalno–motywacyjnych – zaburzenia koordynacji wzrokowo–ruchowej – zaburzenia manualno–grafomotoryczne, trudności w czytaniu i pisaniu itd.
Zajęcia dostosowane są do indywidualnych możliwości i aktualnych potrzeb beneficjenta.

Poradnictwo

Poradnictwo ma na celu pomoc rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym w radzeniu sobie z napotykanymi trudnościami oraz szeroko rozumiane wsparcie

Indywidualne konsultacje z rodzicami/opiekunami z udziałem dzieci niepełnosprawnych w związku z pojawiającymi się problemami mają na celu szukanie takich rozwiązań, które będą najlepsze w danej sytuacji.

Psychologiczna terapia indywidualna

Celem psychologicznej terapii indywidualnej jest wspomaganie dziecka w zaburzonych sferach funkcjonowania, podniesienie własnej samooceny, lepsze funkcjonowanie w społeczeństwie, w środowisku rówieśniczym, szkolnym, przełamywanie lęków i barier.

Ważnym elementem terapii jest uczenie dziecka przestrzegania zasad, wyznaczanie granic, dzięki którym wie jak poruszać się bezpiecznie w zewnętrznym.

Rehabilitacja ruchowa (kinezyterapia)

Zajęcia rehabilitacji ruchowej czyli inaczej kinezyterapii mają na celu przywrócenie maksymalnie możliwej lub utrzymanie całkowitej lub częściowej sprawności fizycznej oraz poprawę komfortu życia beneficjenta.

Dodatkowo poprzez wykonywanie różnych zadań ruchowych dzieci przełamują bariery związane z niepełnosprawnością, co daje im większą pewność siebie, lepszą samoocenę i większą wiarę we własne możliwości, a tym samym ułatwia funkcjonowania w życiu społecznym.

Terapia integracji sensorycznej

Terapia integracji sensorycznej polega na rozwijaniu prawidłowego odbioru i analizy bodźców dostarczanych z otoczenia poprzez zmysły (wzrok, słuch, dotyk, smak, węch) oraz płynące z własnego ciała (zmysł równowagi i czucia głębokiego). Jest dla dziecka bardzo atrakcyjna, gdyż ma charakter zabawy.

Głównym zadaniem terapii integracji sensorycznej jest dostarczenie dziecku, podczas jego aktywności ruchowej, kontrolowanej przez terapeutę ilości bodźców sensorycznych, wywołujących w konsekwencji poprawę integracji bodźców docierających do dziecka z otoczenia, jak i jego własnego ciała.

Terapia logopedyczna

Terapia logopedyczna ma na celu usprawnianie funkcji komunikacyjnej poprzez stopniowe korygowanie zakłóceń występujących podczas porozumiewania się, a co za tym idzie poprawę funkcjonowania społecznego poprzez:

 • usprawnianie motoryki narządów artykulacyjnych
 • korygowanie wad wymowy
 • poprawianie jakości funkcji językowej, oddechowej, fonacyjnej
 • rozbudowanie zasobu słownictwa biernego i czynnego
 • rozwijanie słuchu fonemowego

Zajęcia prowadzone są w formie indywidualnej i dostosowane do potrzeb i możliwości beneficjentów projektu.

Trening umiejętności społecznych

Zajęcia te mają na celu uzyskanie jak największej samodzielności i sprawności niepełnosprawnych w funkcjonowaniu w społeczeństwie, umiejętność odnajdywania się w różnych sytuacjach społecznych.

Trening umiejętności społecznych to zajęcia grupowe dające możliwość do kształtowania umiejętności komunikacyjnych, współpracy w grupie, rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie z emocjami oraz modyfikowania zachowań nieakceptowanych społecznie.

Warsztaty taneczne z elementami korekcji wad postawy

Warsztaty taneczne z elementami korekcji wad postawy służą rozwojowi poczucia rytmu, koordynacji słuchowo–ruchowej, słuchowo–głosowej oraz pamięci i wyobraźni muzycznej. Zajęcia sprzyjają odreagowaniu napięć psychofizycznych, pozbyciu się nadmiaru energii i agresji.

Zajęcia obfitują w zabawy muzyczno-ruchowe podczas których dzieci uczą się zmiany tempa, rytmu, dynamiki, poznają różne tańce, rozwijają wyobraźnię a także uczą się właściwej postawy.

Program zajęć dostosowany jest do indywidualnych potrzeb i możliwości beneficjentów. Zajęcia są spójne z obecnym nastrojem i poziomem energii dzieci.

Zajęcia integracyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym z elementami relaksacji

Zajęcia integracyjne przyczyniają się do uzyskania dojrzałości szkolnej i łatwiejszego startu w realizację programu szkolnego, pozwalają dzieciom niepełnosprawnym wejść w środowisko dzieci zdrowych.

Integracja grupy to wzajemne zaufanie, więź emocjonalna, poczucie bezpieczeństwa, wzajemny szacunek i zapewnienie każdemu optymalnych warunków funkcjonowania w społeczeństwie.

Zajęcia kulinarne

Celem zajęć kulinarnych jest zapoznanie dzieci z zasadami zdrowego żywienia, kształtowanie umiejętności racjonalnego odżywiania się, nabycie umiejętności samoobsługowych, przygotowania samodzielnych posiłków, a także rozwój kompetencji społecznych, nabycie umiejętności kulturalnego zachowania przy stole, nauka nakrywania do stołu, przygotowania miejsca posiłku i dbania o jego czystość.

Zajęcia logorytmiczne

Celem zajęć logorytmicznych jest wspomaganie rozwoju mowy u dzieci poprzez usprawnianie ruchowe, słuchowe i słowne z zastosowaniem elementów muzyki, integracja z grupą, a także poprawa koncentracji.

Dzięki tym zajęciom dzieci stają się bardziej umuzykalnione, rozwijają aparat artykulacyjny i oddechowy, doskonalą sprawność fizyczną i rozwijają się społecznie i emocjonalnie.

Zajęcia na basenie - rehabilitacja w wodzie

Zajęcia mają na celu zwiększenie sprawności i koordynacji ruchowej, zapobieganie i korygowanie wad postawy ciała. Rehabilitacja w wodzie pozawala na nabycie nowych umiejętności związanych ze środowiskiem wodnym, czyli oswojenie z wodą, nauka pływania.

Zajęcia wakacyjne

Zajęcia wakacyjne mają na celu wspomaganie rozwoju psychofizycznego i społecznego dzieci i młodzieży oraz rozwijanie ich zainteresowań i zdolności. Dzieci uczą się organizacji czasu wolnego, funkcjonowania w grupie, rozwijania zainteresowań, w tym krajoznawczo-podróżniczych.

Zajęcia wakacyjne służą poprawie ogólnego funkcjonowania społecznego oraz wspomaganie rozwoju psychospołecznego i fizycznego. Organizowane są zajęcia integracyjne: wycieczki, zabawy muzyczno-ruchowe, zajęcia plastyczne, wyjścia na plac zabaw, ćwiczenia z zakresu małej i dużej motoryki.

Zajęcia wakacyjne odbywają się – jaka sama nazwa wskazuje – w czasie przerwy od nauki szkolnej.

Zajęcia z języka angielskiego

Celem zajęć z języka angielskiego jest: m.in.: opanowanie braków i wiadomości z zakresu języka angielskiego, rozwój zainteresowań, podniesienie własnej wartości.

Zajęcia prowadzone są indywidualnie przy uwzględnieniu prezentowanego poziomu wiedzy i umiejętności podopiecznego w przyswajaniu wiedzy, zakresu jego koncentracji, uwagi i pamięci. Dostosowane są do jego aktualnych potrzeb i możliwości.

Dokumenty do pobrania

Skip to content