SARS-CoV-2

Rekomendacje dotyczące działalności placówek pobytu dziennego

Rekomendacje dotyczące działalności placówek pobytu dziennego

W związku z planowanym po 24 maja br. umożliwieniem

 • placówkom wsparcia dziennego,
 • dziennym domom i klubom seniora,
 • dziennym domom pomocy,
 • środowiskowym domom samopomocy i klubom samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 • warsztatom terapii zajęciowej,
 • podmiotom zatrudnienia socjalnego,

podjęcia realizacji zawieszonych zajęć/działalności w związku z przeciwdziałaniem szerzeniu się zakażeń SARS-CoV-2 przedkładamy rekomendacje dotyczące działalności ww. placówek.

Ostateczna decyzja w tym zakresie zależeć będzie od sytuacji epidemicznej i będzie podejmowana przez wojewodów.

W celu zapobiegania zakażeniom wirusem SARS-CoV-2 rekomenduje się:

Placówki wsparcia dziennego.

W zakresie organizacji placówki wsparcia dziennego:

 1. Zalecenie zakazu wstępu na teren placówek wsparcia dziennego osobom, których obecność nie jest konieczna do zapewnienia ciągłości działalności placówki.
 2. Przyporządkowanie stałych opiekunów i wychowawców do danej grupy.
 3. Poinformowanie uczestników i ich rodzin/opiekunów oraz pracowników o nie przychodzeniu do placówki w sytuacji stwierdzenia u siebie niepokojących objawów choroby zakaźnej, kontakcie z osobą chorą, zakażoną, izolowaną lub kwarantannowaną.  Ew. za zgodą mogą złożyć oświadczenie (ustne, pisemne).
 4. Brak możliwości przyjęcia do placówki dzieci oraz podjęcia pracy w placówce przez pracowników, którzy w ciągu ostatnich 14 dni mieli kontakt z osobą, u której potwierdzono lub podejrzewa się zakażenie SARS-CoV-2, a także wszystkich osób wykazujących objawy infekcji dróg oddechowych.   
 5. W sali, w której przebywa grupa należy usunąć przedmioty i sprzęt, który nie można poddać czyszczeniu lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki). Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze, itp.) należy  je dokładnie czyścić lub dezynfekować po każdym użyciu.
 6. Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do placówki i z placówki niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek.
 7. Należy zapewnić taką organizację pracy, która uniemożliwi kontakt poszczególnych  grup dzieci.
 8. Do placówki może uczęszczać jedynie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 9. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych pomiaru temperatury ciała można dokonać przy pomocy termometru bezdotykowego, za zgodą osoby/ rodzica/ opiekuna.
 10. Zaleca się korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu przy zachowaniu możliwej maksymalnej odległości od siebie. Sprzęt na placu zabaw lub boisku należącym do placówki wsparcia dziennego powinien być regularnie czyszczony lub dezynfekowany po użyciu przez każdą grupę dzieci.
 11. Rekomenduje się uzgodnienie szybkiej ścieżki komunikacji (telefon, poczta elektroniczna) z rodzicami dzieci w razie złego samopoczucia dziecka.
 12. Należy wyłączyć wszystkie dystrybutory i źródełka wody pitnej i zapewnić korzystanie z innych dystrybutorów przez dzieci pod nadzorem opiekuna. Zalecenia higieniczne w przypadku innych dystrybutorów wody zostały wskazane na stronie internetowej GIS.
 13. Podjęcie działań w celu zapewnienia uczestnikom gorącego posiłku poprzez zakup cateringu w placówkach, gdzie posiłek jest zapewniany.
 14. Od dostawców cateringu należy wymagać pojemników i sztućców jednorazowych.
 15. Korzystanie z posiłków winno być bezpieczne, w miejscach do tego przeznaczonych, w tym rekomenduje się zmianowe wydawanie posiłków, czyszczenie blatów stołów, poręczy krzeseł i klamek po każdej grupie. Wielorazowe naczynia – jeśli są używane – należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze nie niższej niż 60°C lub opłukiwać wrzątkiem o temperaturze nie niższej niż 90°C .

W zakresie prowadzenia zajęć z uczestnikami:

 1. W placówkach może przebywać w jednej wyznaczonej sali pod opieką tego samego opiekuna do 15 dzieci, przy czym minimalna przestrzeń na jedno dziecko lub opiekuna nie powinna być mniejsza niż 4 m2 (nie wliczając pomieszczeń kuchni, zbiorowego żywienia, pomocniczych).
 2. Dystans między dziećmi a także między opiekunami a dziećmi powinien wynosić nie mniej niż 1,5 m.
 3. Zaleca się, zwłaszcza w trakcie zajęć specjalistycznych, podział uczestników na małe, kilkuosobowe grupy o stałym składzie z przydzielonymi stałymi pracownikami (wychowawcami, psychologami lub innymi pracownikami pracującymi z dziećmi).
 4. Rekomenduje się rezygnację z zajęć kulinarnych.
 5. Sala, w której przebywają dzieci powinna być przynajmniej raz na godzinę wietrzona.
Skip to content