PWD Brzezie

Stowarzyszenie „Życzliwa Dłoń” realizując swoje zadania statutowe szeroko współpracuje
z lokalnym środowiskiem.

W ramach tej współpracy od kilku lat prowadzi Placówkę Wsparcia Dziennego w Brzeziu.

Zadanie to jest realizowane na terenie Szkoły Podstawowej - Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Brzeziu, (Brzezie 362, 32-014 Brzezie). Świetlica prowadzi swoje działania skierowane dla 15 podopiecznych.

Głównym celem placówki jest opieka, wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży, a także niesienie pomocy rodzicom i opiekunom poprzez udzielanie pomocy w nauce, organizowanie czasu wolnego, a także rozwijanie zdolności i zainteresowań. Dzięki zróżnicowanemu programowi kulturalno-edukacyjnemu, sportowemu i plastycznemu podopieczni placówki nabywaj umiejętności integrowania się z rówieśnikami, aktywnego spędzania czasu wolnego oraz rozwijania swoich pasji i umiejętności.

Dzięki zajęciom dzieci zdobywają kompetencje: jak radzić sobie w sytuacjach trudnych, konfliktowych, zagrażających ich bezpieczeństwu a także, jak należy panować nad swoimi emocjami, agresją i złością.

 

W roku 2018 PWD w Brzeziu zrealizowała zadanie publiczne pod nazwą:

 1. Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom przez organizowanie i prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego o zasięgu gminnym.

 

Obecnie w roku 2019 PWD w Brzeziu realizuje zadanie publiczne :

 1. Prowadzenie w latach 2019 - 2021  gminnej placówki opiekuńczo - wychowawczej wsparcia dziennego, łącznie dla 15 dzieci w przedziale wiekowym 4-16 lat”.

 

Proponowane działania mają na celu:

 1. Kontynuowanie działań opiekuńczo-wychowawczych dzieci i młodzieży.
 2. Profilaktykę uzależnień i współuzależnień.
 3. Inicjowanie i wspieranie pozytywnych stosunków interpersonalnych w rodzinie, grupie społecznej i rówieśniczej.
 4. Utrwalanie pozytywnych emocji związanych z wychowaniem i dorastaniem wśród dzieci i rodziców.
 5. Aktywizowanie rodzin do wspólnego, rodzinnego i aktywnego spędzania czasu wolnego.
 6. Pomoc w nauce.
 7. Dożywianie.
 8. Prowadzenie zajęć o charakterze socjoterapeutycznym adresowanych do dzieci i młodzieży z zaburzeniami zachowania, emocjonalnymi lub społecznymi.
 9. Rozwijanie zainteresowań podróżniczo-krajoznawczych, sportowych, ekologicznych, patriotycznych i społecznych. Motywowanie do odkrywania i rozwijania: umiejętności, sprawności oraz zainteresowań.